Ontdek de wereld van CARDFORTWO®
Koop CARDFORTWO

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

CFT: de CARDFORTWO® organisatie
Afnemer: afnemer van de CARDFORTWO®-Card
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CFT en afnemer
Leverancier: de organisatie die in het kader van samenwerking met CARDFORTWO® op vertoon van een geldige CARDFORTWO®-Card aan afnemer een aan korting onderhevig product, dienst of arrangement aanbiedt.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen CFT en afnemer waarop CFT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CFT, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepaling van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CFT en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Bestelling en aanvaarding
1. De overeenkomst tussen CFT en afnemer komt tot stand op het moment dat de afnemer een bestelling heeft geplaatst op de website van CFT middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van www.cardfortwo.nl, vervolgens op ‘bestellen’ heeft geklikt, hierna bevestigt dat de door afnemer verstrekte gegevens juist zijn en het tenslotte doen verwerken van de betaling door op ‘OK’ te klikken.

2. Nadat CFT de bestelling heeft ontvangen, zal CFT de ontvangstbevestiging naar het e-mailadres van afnemer versturen.

3. CFT erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent afnemer dit eveneens. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door afnermer gekocht is, het aantal gekochte producten, de prijs van het product, de wijze van toezending, naam, klantnummer, woonadres, leveradres, e-mailadres, telefoonnummer, de levertermijn van het product en het helpdesknummer van CFT waar afnemer desgewenst met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

4. Afnemer gaat door bestelling van de CARDFORTWO®-Card akkoord met onderhavige voorwaarden en is daaraan hierdoor gebonden. Indien Afnemer de CARDFORTWO®-Card uitleent gelden onderhavige voorwaarden onverminderd voor de alternatieve gebruiker van de CARDFORTWO®-Card.

Artikel 4 Contractsduur
De overeenkomst tussen CFT en afnemer wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Artikel 5 Betalingsmogelijkheden
De kosten van de CARDFORTWO®-Card bedragen € 75,00 per kaart. De CARDFORTWO®-Card kan op  verschillende manieren worden afgerekend. Afnemer kan betalen via iDEAL, creditcard of Paypal. Na het uitvoeren van de betaalopdracht zal de bestelling worden uitgevoerd. Mocht er in het betalingsproces onverhoopt iets misgaan, dan ontvangt afnemer per e-mail bericht omtrent alternatieve wijze(n) van betaling.

Artikel 6 Inhoud CARDFORTWO®-Card
1. De Afnemer die met twee personen gebruik maakt van de CARDFORTWO®-Card en bij het afrekenen een geldige CARDFORTWO®-Card toont krijgt van Leverancier korting op de door Leverancier geboden diensten, producten of arrangementen conform hetgeen bij betreffende Leverancier gespecificeerd op de CARDFORTWO®-website. Deze korting wordt in mindering gebracht op de door Afnemer te betalen nota.

2. Wanneer het gezelschap van Afnemer uit méér dan twee personen bestaat, dan geldt op vertoning van de geldige CARDFORTWO®-Card - en in lijn met het CARDFORTWO®-concept - onverminderd het recht op korting conform de definities zoals vermeld bij betreffende Leverancier op de CARDFORTWO®-website als ware het of het gezelschap uit (slechts) twee personen bestaat.

3. Leverancier kan gedurende de looptijd van de samenwerking met CFT richting Afnemer nimmer redenen aanvoeren tot het niet naleven van de Overeenkomst wanneer Afnemer zich houdt aan de voorwaarden waarvoor zij akkoord heeft gegeven door middel van de ‘akkoord knop’ ten tijde van betaling en bestelling van de CARDFORTWO®-Card via Internet.

4. Een uitzondering op punt 3 kan van toepassing zijn indien de CARDFORTWO®-Card houder zich onweerlegbaar niet houdt of heeft gehouden aan de spelregels zoals aangegeven op de website van www.dinervoor2.com en zoals weergegeven in de bij de toezending van de CARDFORTWO®-Card verstrekte documentatie. In het bijzonder wordt hierbij gewezen op het gegeven dat reserveringen bij Leverancier door Afnemer tijdig en conform hetgeen gespecificeerd op de CARDFORTWO®-website dienen te geschieden onder uitdrukkelijke vermelding van het feit dat Afnemer gebruik wenst te maken van de CARDFORTWO®-Card.

5. De CARDFORTWO®-Card kan en mag uitsluitend worden gebruikt bij Leveranciers die een geldige overeenkomst hebben met de CARDFORTWO® organisatie. Het Leveranciersbestand is dynamisch. Een actueel overzicht van deelnemende leveranciers is vermeld op de CARDFORTWO®-website. Afnemer dient zich er bij het boeken van een arrangement bij Leverancier van te vergewissen dat betreffende Leverancier ten tijde van beoogde afname van de dienst ook nog CARDFORTWO®-Leverancier zal zijn.

6. Het door Afnemer - al dan niet noodgedwongen - annuleren en verplaatsen van een door Leverancier bevestigd arrangement geschiedt voor eigen rekening en risico van Afnemer. Afnemer dient zich ervan te vergewissen dat Leverancier op de beoogde nieuwe datum nog altijd CARDFORTWO®-Leverancier zal zijn en opnieuw bereid is om te leveren onder de kortingsvoorwaarden uit het CARDFORTWO®-arrangement.

7. Het door Leverancier - al dan niet noodgedwongen - annuleren en verplaatsen van een door Afnemer geboekt arrangement geschiedt voor rekening en risico van Leverancier.

Artikel 7 Garantie, reclames
1. Klachten en eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer dienen in beginsel onderling opgelost te worden. Leverancier zal daarbij zodanig te werk gaan dat de belangen van betrokkenen zo min mogelijk geschaad worden.

2. Afnemer dient eventuele onoplosbare geschillen met Leveranciers binnen 24 uur telefonisch of per e-mail (service@cardfortwo.nl) te melden bij de CARDFORTWO® organisatie. Het geschil dient daarbij op relevante punten zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat CFT in staat gesteld wordt zo effectief en adequaat mogelijk te interveniëren teneinde te komen met suggesties ter bemiddeling in een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing. Zowel Leverancier als Afnemer verplichten zich in dergelijke gevallen  tot het aan de dag leggen van een coöperatieve opstelling richting elkaar en de CARDFORTWO® organisatie. De rol van laatstgenoemde zal bij het zoeken naar een oplossing voor het geschil uitsluitend een bemiddeld karakter hebben.

3. Indien de CARDFORTWO®-Card na afloop van de overeenkomst nog geheel of gedeeltelijk onbestede waarde bevat, vervalt deze per einddatum van de overeenkomst. Afnemer heeft geen recht op restitutie van het onbestede deel.

4. Afnemer kan in relatie tot de CARDFORTWO®-Card nimmer aanspraak maken op vermeende aan producten, diensten, arrangementen of anderszins verwante equivalente geldwaarde.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. CFT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst CFT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is CFT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CFT op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien CFT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. CFT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. Verlies of diefstal van de CARDFORTWO®-Card leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst. Afnemer heeft geen recht op kosteloze vervanging van de CARDFORTWO®-Card.
 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien en voor zover CFT aansprakelijk gehouden kan worden voor een geschil, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. CFT is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade aan Afnemer, Leverancier of derden van welke aard ook indien CFT is uitgegaan van door de Leverancier of Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij CFT redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

3. Aansprakelijkheid van CFT vervalt in ieder geval na beëindiging van de overeenkomst.

4. Indien CFT aansprakelijk gehouden kan worden voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. CFT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan Afnemer, Leverancier en/of derden.

7. CFT is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van schade (al dan niet met opzet) toegebracht aan Leverancier in de ruimste zin des woords door Afnemer en/of personen uit diens gezelschap.

8. Daar waar hiervoor aansprakelijkheid van CFT is beperkt c.q. uitgesloten geldt dat ook voor het personeel van CFT en derden waaraan werk is uitbesteed.

9. CFT is nimmer verantwoordelijk te houden voor schade die voortgekomen is uit onbekwaamheid van de Leverancier en of derden. 10. Afnemer erkent dat CFT geen partij vormt in de klantrelatie tussen Afnemer en Leverancier. CFT kan derhalve nimmer aangesproken worden voor nalatigheden, fraude of andersoortige wanprestatie van Leverancier in de ruimste zin des woords.

Artikel 10 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CFT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CFT niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CFT worden daaronder begrepen en ook werkstakingen van Leveranciers en/of derden, alsmede faillissementen van Leveranciers en/of derden of ontbindingen van laatstgenoemden indien die hun verplichtingen niet nakomen.

3. CFT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CFT zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 

Artikel 11 Geheimhouding
1. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CFT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CFT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CFT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Websites
1. De CFT website en webshop maken onderdeel uit van CARDFORTWO B.V. en kunnen hyperlinks en bronvermeldingen bevatten naar andere websites buiten het domein van CFT. Deze zijn met informatieve bedoelingen opgenomen en worden niet doorlopend door CFT gecontroleerd. Indien er via dergelijke links en bronvermeldingen bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks geheel voor eigen risico. CFT is op generlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van betreffende webpagina’s.

2. CFT betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op de website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. CFT kan de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. CFT is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindiging.

3. Ondanks de constante zorg en aandacht die CFT besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Artikel 13 Geschillen
1. De rechter onder wiens jurisdictie de vestigingsplaats van CFT valt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CFT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.